ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2565 14.06 น./อ่าน 369)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 07 กันยายน 2565 13.24 น./อ่าน 362)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2565 เวลา 12. 47 น./อ่าน 383)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 14. 11 น./อ่าน 412)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 13. 50 น./อ่าน 402)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 11. 21 น./อ่าน 226)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10. 18 น./อ่าน 298)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10. 16 น./อ่าน 287)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10. 14 น./อ่าน 255)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 กันยายน 2565 เวลา 15. 17 น./อ่าน 251)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10. 13 น./อ่าน 240)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.34 น./อ่าน 218)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10. 10 น./อ่าน 223)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 กันยายน 2565 เวลา 16. 09 น./อ่าน 222)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 15. 42 น./อ่าน 267)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 01 กันยายน 2565 เวลา 11. 46 น./อ่าน 228)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 01 กันยายน 2565 เวลา 11. 22 น./อ่าน 236)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.26 น./อ่าน 220)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.25 น./อ่าน 231)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O22 ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 กันยายน 2565 เวลา 15. 36 น./อ่าน 216)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.25 น./อ่าน 223)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.24 น./อ่าน 247)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.20 น./อ่าน 248)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.20 น./อ่าน 232)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O17 E-SERVICE
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.19 น./อ่าน 245)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2565 21.17 น./อ่าน 252)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 12.59 น./อ่าน 290)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.49 น./อ่าน 236)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.45 น./อ่าน 253)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.38 น./อ่าน 251)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 10.30 น./อ่าน 361)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 12.33 น./อ่าน 274)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O9 Social Network
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.49 น./อ่าน 280)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O8 Q&A
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.49 น./อ่าน 237)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.47 น./อ่าน 266)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.38 น./อ่าน 250)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.21 น./อ่าน 271)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 14.20 น./อ่าน 284)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 10.53 น./อ่าน 249)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 18 สิงหาคม 2565 10.48 น./อ่าน 287)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2565 16.42 น./อ่าน 337)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)